Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

In de omgevingsvisie leggen we onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Wij, als gemeente Maashorst, zullen en moeten ons inspannen om de in deze visie vastgestelde doelen te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de Omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie is inmiddels klaar en kun je nu al lezen of downloaden.

Verwerken van zienswijzen

Van 14 augustus tot en met 25 september 2023 lagen de ontwerp-omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (PDF, 7.8 MB) (OER) officieel ter inzage.

In de 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage lag, had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Inmiddels is de periode voor het indienen van een zienswijze verstreken.

Alle ingediende zienswijzen nemen we momenteel zorgvuldig in behandeling. Zo krijgen we een goed beeld van de verschillende perspectieven en inzichten die naar voren zijn gebracht. De ingediende zienswijzen betrekken we in het verdere proces van besluitvorming. Zo komen we tot een weloverwogen en gedragen visie die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen.

OmgevingsEffectRapportage

Keuzes die we in onze omgevingsvisie maken, kunnen effect hebben op de leefomgeving. In de Omgevingseffectrapportage (PDF, 7.8 MB) is onderzocht wat de effecten zijn op de omgeving en welke mogelijke alternatieven er zijn voor de gekozen oplossingen in de visie.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de ontwerp-omgevingsvisie ? Stuur die dan in een e-mail naar omgevingsvisie@gemeentemaashorst.nl. Wij geven je dan zo snel als mogelijk antwoord.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?