Maatregelen voor sturing op woningbouwversneller

Geplaatst op donderdag 27 oktober 2022

Gemeente Maashorst zet vol in op haar woningbouwversneller. Onder andere door goede afstemming van processen. Maar instrumenten als een dynamische grondpolitiek en een steviger anti-speculatiebeding helpen ook om sturing te geven aan de woningbouwversneller.

In de gemeente Maashorst is, zoals overal in Nederland, een woningtekort. Daarom werkt Maashorst aan een woningbouwversneller. Wethouder Franko van Lankvelt trekt die kar. “Bouwen gaat vaak gepaard met stevige procedures”, legt de wethouder uit. “Daarom gaan we, waar het ook maar enigszins kan en op allerlei punten, inzetten op het sneller kunnen toevoegen van woningen.” Die versnelling realiseert Maashorst vooral met betere interne en externe afstemming van processen, een doelgerichte prioritering van (kansrijke) projecten en het effectief inzetten van beschikbare capaciteit. “Ook met het beter benutten van de bestaande woningvoorraad kunnen we straks sneller extra wooncapaciteit creëren”, zegt de wethouder. “Bijvoorbeeld met andere mogelijkheden voor mantelzorg of door woningen tijdelijk op te splitsen.” Verder zet Maashorst in op nieuwe bouwontwikkelingen op gemeentegrond, zoals in Park Maashorst. “Daar bieden we ook ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap voor nieuwe woonvormen die we in Maashorst nog niet kennen.
En we benaderen voor een deel van dit gebied de markt om er woningen te ontwikkelen.”

Grondbeleid en boeteclausule

Waar dat kan zet Maashorst ook andere maatregelen in om meer sturing te kunnen geven aan de woningbouwversnelling. Zo heeft het college onlangs nieuw grondbeleid vastgesteld. “Het vorige grondbeleid was vooral faciliterend van aard”, legt de wethouder uit. “Dat heeft ons geholpen om het grondbedrijf financieel gezond te houden. Het faciliterende beleid heeft echter ook beperkingen. De markt pakt namelijk lang niet altijd de maatschappelijk gewenste of noodzakelijke ontwikkelingen op. Vaak spelen financiële overwegingen van ontwikkelaars hierbij een rol. Met het dynamisch karakter van het nieuwe grondbeleid bepaalt Maashorst voortaan per ruimtelijk initiatief welke gemeentelijke rol en inzet van instrumenten het beste past. Daarmee brengen we meer regie en snelheid in de ruimtelijke ontwikkelingen.” Verder heeft Maashorst het anti-speculatiebeding verhoogd. “Gebleken is dat kandidaat-kopers speculeren met gronden die door de gemeente worden uitgegeven of dat zij de boete van 10 % verdisconteren in de koopprijs”, legt de wethouder uit. “Hierdoor heeft het anti-speculatiebeding zijn kracht verloren. Met het verhogen van de boeteclausule naar 25 % willen we voorkomen dat kavels in handen komen van partijen die er niet zelf gaan wonen. Dit zijn twee stappen die helpen om bouwprojecten of gericht bouwen voor doelgroepen wat makkelijker vlot te kunnen trekken.”

Inclusieve wijken

“En dat vlot trekken is nodig”, zegt Franko van Lankvelt. “Want er is een grote behoefte aan allerlei typen woningen. Daarom is ook de ontwikkeling van ‘inclusieve wijken’ uitgangspunt in onze woningbouwversneller. Dat zijn wijken waarin voor iedereen een plekje is; voor mensen met een specifieke kwetsbaarheid of beperking, jong en oud, starters en doorstromers. We zetten dus vooral in op het bouwen van woningen die een aanvulling zijn op de bestaande woningen in onze wijken. Zodat iedereen in Maashorst fijn kan wonen.”

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?