Omgevingswet

De omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. We zijn nu al een hele poos bezig met de voorbereidingen. Beleid en regels zijn nu nog vastgelegd in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de Omgevingswet gebruiken we straks andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In de opmaat naar de nieuwe wet werken we inmiddels aan het opstellen daarvan. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven.

Wat betekent dit voor jou?

Heb je een plan waarmee er iets verandert in jouw omgeving? Dan ben je initiatiefnemer. Als initiatiefnemer zoek je zelf uit of er voor jouw plan een vergunning nodig is of dat je een melding moet doen. Dat kun je doen in het nieuwe Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website). Je kunt zelf zien of je een vergunning aan moet vragen of dat je kunt volstaan met een melding. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente Maashorst, het Waterschap Brabantse Delta of de provincie Brabant jou al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de aanvraag nog behandeld worden? Dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 zijn er enkele belangrijke veranderingen in werking getreden:

Het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een andere website) is nu het centrale punt waar je online terecht kunt voor vergunningsaanvragen, meldingen, en het verstrekken van aanvullende informatie.

De bestemmingsplannen van Maashorst zijn omgevormd tot omgevingsplannen. Deze plannen bevatten niet alleen informatie over de bestemming van een locatie, maar omvatten ook regels omtrent geluid, bodem, en soms zelfs zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

De Omgevingswet heeft als doel de overheid sneller te laten beslissen over vergunningaanvragen. De wet streeft naar kortere procedures, waarbij de beslistermijn bij een standaardprocedure normaal gesproken maximaal 8 weken is, met een eventuele verlenging van 6 weken. Na deze periode is er nog steeds de mogelijkheid tot bezwaar en beroep. In het geval van complexe vergunningaanvragen kan een uitgebreide procedure van toepassing zijn, wat resulteert in een langere beslistermijn.