Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

Geplaatst op vrijdag 21 juli 2023

Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Dat is alles wat we buiten zien, horen, ruiken of op een andere manier ervaren. Bijvoorbeeld wat de kwaliteit is van de lucht, waar beschermde natuur is en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. In de omgevingsvisie van Maashorst schetsen we een beeld van de toekomst van onze gemeente. We leggen er onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast.

Omgevingswet

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet, die ingaat op 1 januari 2024. Ze is bindend voor de gemeente. Maar ze bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Die regels worden later nog vastgelegd in het omgevingsplan, de ‘vervanger’ van de bestemmingsplannen. Daarin moeten we dan weer rekening houden met de omgevingsvisie.
Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijk ontwikkeling, Omgevingswet): “De omgevingsvisie raakt iedereen. Daarom hebben we in de aanloop naar het opstellen ervan ook een uitgebreid participatietraject doorlopen. In alle kernen hebben we inwoners en ondernemers bevraagd op wat zij belangrijk vinden.” Het resultaat is vastgelegd in deze ontwerp-omgevingsvisie. “Als gemeente zullen en moeten we ons inspannen om de in de visie vastgestelde doelen te realiseren.”

Inzien en zienswijze indienen

Om iedereen genoeg tijd te geven is de omgevingsvisie vanaf 24 juli 2023 hier (PDF, 13.1 MB) te lezen, of op afspraak in het gemeentehuis. Vervolgens kan een ieder van 14 augustus tot en met 25 september 2023 gedurende 6 weken een zienswijze indienen (Deze link gaat naar een andere website). Daarna verwerken we alle zienswijzen en adviezen in een Nota van zienswijzen. Daarin geven we aan of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. De omgevingsvisie wordt in het laatste kwartaal van 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inloopmomenten

Is er iets in de concept-omgevingsvisie niet duidelijk? We hebben vier inloopmomenten gepland waar belangstellenden vragen kunnen stellen. Die zijn op donderdag 3 augustus, dinsdag 15 augustus, dinsdag 29 augustus en donderdag 14 september, alle van 15.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis in Uden. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op omgevingswet.gemeentemaashorst (Deze link gaat naar een andere website)
 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?