Voorgenomen verpachting Uden

Geplaatst op woensdag 22 maart 2023

De Gemeente Maashorst heeft het voornemen om een gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nummer 3329 gelegen aan de Eikenheuvelweg in Uden voor het seizoen 2023 in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter hiervan, de heer A.T.M. Van der Rijt op basis van eerder met deze pachter gemaakte afspraken. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

De gemeente Maashorst is van mening dat de verpachting aan de huidige pachter plaats kan vinden op basis van:

 • het vertrouwensbeginsel, dat maakt dat zij de eerder (voor het Didam-arrest) met de pachter gemaakte afspraken over de uitgifte in pacht van deze grond dient na te komen. Deze afspraken houden verband met gronden elders, die de pachter ter beschikking stelt aan de plaatselijke modelvliegclub in verband met luchtruimbeperkingen voor vliegbasis Volkel en geluidoverlast voor woonwijken. Het gedeelte van het perceel landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie P, nummer 3329 krijgt de pachter hiervoor als compensatiegrond aangeboden van de gemeente;
 • de afspraken ten aanzien van het in pacht uitgegeven van voornoemd perceelsgedeelte zijn, dat de pachter de grond telkens opnieuw, middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst, mag pachten tot er een oplossing is voor de modelvliegclub of dat er een bijzondere omstandigheid, zoals een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zich voordoet. Van een oplossing voor de modelvliegclub, een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling of anderszins bijzondere omstandigheden is op dit moment geen sprake.

De gemeente Maashorst is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet bieden om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot één-op-één uitgifte in pacht van de hier bedoelde grond en de pachter de heer A.T.M. Van der Rijt en de heer A.T.M. Van der Rijt hiermee aangemerkt kan worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar – kort geding
Tegen de voorgenomen verpachting kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld.

Kunt u zich niet verenigen met de voorgenomen verpachting door de gemeente Maashorst en merkt u zichzelf aan als gegadigde, dan kunt u hiertegen opkomen door binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking op de gemeentelijke website, een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van het Arrondissement Oost-Brabant. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

Meer nieuws

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

 • Inloopdagen omgevingsvisie

  11 jun 2022 - Tijdens de inloopdagen in de dorpen halen we in een open gesprek met inwoners/ondernemers graag op wat hún verwachtingen en ideeën voor de toekomst (periode 2030-2040) zijn, rondom de leefomgeving.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?