Aan de slag voor een toekomstbestendig Maashorst

Geplaatst op vrijdag 22 september 2023

Verder bouwen op het fundament van de eerste twee jaar Maashorst. Dat is de rode draad in de begroting van Maashorst voor 2024 (Deze link gaat naar een andere website). In de eerste helft van deze bestuursperiode is beleid ontwikkeld en vastgesteld. De tweede helft is gericht op uitvoeren, implementeren en oogsten, om te bouwen aan een gemeente die klaar is voor de toekomst. Het college van burgemeester en wethouders biedt op 19 september 2023 een begroting aan de gemeenteraad aan. De gemeenteraad stelt de begroting in november vast.

“Met deze begroting willen we Maashorst klaar maken voor de toekomst. Dit doen we door belangrijke investeringen te doen en onze financiën goed op orde te hebben”, aldus wethouder Gijs van Heeswijk (Financiën). “Als gemeente, midden in de samenleving, vinden we het belangrijk om in verbinding te staan met onze inwoners, verenigingen en bedrijven om goed wonen, werken en leven in onze levendige, groene kernen te behouden.”

Belangrijke onderwerpen

Belangrijke onderwerpen zijn het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners en onze organisatie om ondermijning te voorkomen en bestrijden, het behouden en verbeteren van de bereikbaarheid van alle kernen, het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen en het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Ook hoog op de agenda staan woningbouw versneld mogelijk maken, voor diverse doelgroepen en verdeeld naar behoefte over de kernen, en stevig inzetten op het verminderen van het aantal inwoners dat te maken heeft met armoede en/of schulden. In gesprekken met de gemeenteraad bepalen we de koers voor Maashorst 2050.

In 2024 staat een flink aantal nieuwe investeringen op de begroting. Zo wordt het fietspad op de Markt voor 190.000 euro aangepast en is ruim een miljoen beschikbaar voor de herinrichting van de hoek Sacramentsweg - Galerij - Mondriaanplein. In het sociaal domein is 120.000 euro beschikbaar voor het structureel inrichten van jeugd- en jongerenwerk en het maken van een start met kinderwerk. In klimaat- en energiebeleid wordt ruim een miljoen geïnvesteerd. Verder wordt gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet, en het maken van nieuw (en harmoniseren van bestaand) ruimtelijk beleid. Voor beiden is 100.000 euro gereserveerd.

Daarnaast is 400.000 euro aanvullend budget voor de herinrichting van Voederheil opgenomen, waarmee het totale budget op 735.000 euro komt. En ook voor de herinrichting van de N605 (de weg vanuit Boekel waarvoor een nieuw tracé is vastgesteld aan de oostkant van Volkel) is geld gereserveerd: 13,2 miljoen. Dit werk start in 2026. De stijging van de lasten voor de inwoners is zo laag mogelijk gehouden. De onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing voor inwoners wordt alleen geïndexeerd met de landelijke 4,2 procent.

Financiën

Bij het aanbieden van de begroting spreekt wethouder Gijs van Heeswijk ook zijn zorgen uit over de financiële situatie vanaf 2026. Naast alle beleidsinhoudelijke ambities, wil Maashorst ook een structureel sluitende meerjarenbegroting voor alle jaren realiseren. De wethouder: “Vanaf 2026 wordt dat heel moeilijk, omdat het Rijk een toenemend aantal taken naar gemeenten overhevelt zonder de daarbij horende financiële middelen. Sterker nog, we krijgen landelijk een korting van 3 miljard euro te verwerken. De VNG heeft daarover namens alle Nederlandse gemeente ook bij de Rijksoverheid aan de bel getrokken. Een helder signaal aan het kabinet en de Tweede Kamer. “

Lees hier de belangrijkste uitgaven van de begroting (PDF, 601.4 kB) in een oogopslag.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?