Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda 27 september 2023

Geplaatst op vrijdag 3 november 2023

De Lokaal Educatie Agenda (LEA) is een middel voor gemeenten, schoolbesturen, opvangbesturen en overige partners om tot gezamenlijke afspraken te komen over de ontwikkelingen binnen kinderopvang, onderwijs, het preventieve veld jeugd. De gemeente Maashorst ziet het LEA als een basis voor een structurele samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en preventieve partners. Het LEA wordt 2 tot 3 keer paar jaar georganiseerd. De deelnemers van het LEA zijn de besturen van onderwijs, opvang en het samenwerkingsverband. Preventieve partners sluiten indien nodig aan.

De genomen besluiten in het LEA worden ter informatie gepubliceerd op de website van de gemeente in een nieuwsbrief. Die meest recente nieuwsbrief vind je hieronder.

LEA 27 september 2023

1. Onderwijsachterstandenbeleid ‘Kind en Kans’

Het onderwijsachterstandenbeleid ‘Kind en Kans’ is door het LEA vastgesteld. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. In de gemeente Maashorst zetten we ons daarom in om (onderwijs) achterstanden bij peuters, kleuters en kinderen te verkleinen. Het beleid en de naam ‘Kind en Kans’ is tot stand gekomen in samenwerking met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, Samenwerkingsverband 30 06, het voorgezet onderwijs, ONS welzijn vluchtelingenwerk, GGD, jongerenwerk Compass en de bibliotheek.

De deelnemers van het LEA zijn van mening dat het een mooi startpunt is. Het document wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

2. Masterplan basisvaardigheden

Het ministerie van Onderwijs lanceerde het Masterplan Basisvaardigheden. Met plannen voor de korte en lange termijn. Deze basisvaardigheden is een set aan taal- reken,- burgerschap en digitale vaardigheden die leerlingen nodig hebben, omdat ze onmisbaar zijn om te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Uit de inventarisatie tijdens het LEA blijkt dat er zes scholen/stichtingen een aanvraag hebben gedaan en de subsidie hebben gekregen. Twee andere scholen/stichtingen hebben de aanvraag ook gedaan maar de subsidie is afgewezen. De bestuurders zetten het masterplan naar eigen inzicht in. Er is op dit moment geen samenhang in aanpak tussen de besturen. Daar is voor nu ook geen behoefte aan.

3. Notitie taalklas Maashorst

Tijdens het LEA is er gesproken over een taalvoorziening onderwijs gericht op kinderen die nauwelijks of geen Nederlands spreken. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Wel staan alle besturen achter de visie van de notitie. In het LEA van 13 december wordt er een voldragen stuk, inclusief begroting, ter besluitvorming voorgelegd aan de deelnemers van het LEA.

4. Locaties uitbreiding taalklas

De locatie voor de uitbreiding van de taalklas is besproken tijdens het agendapunt over de Notitie taalklas Maashorst. Ook dit punt wordt nader opgepakt tijdens het LEA van 13 december.

5. Inzicht verzuim

Volgens de Leerplichtwet moeten leerlingen tussen de 8 en 18 jaar onderwijs volgen aan een school of instelling totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Als een leerling niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling en zijn ouders. Er zijn signalen over het oplopen van verzuim. In het regionaal overleg passende onderwijs en het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) is besproken hier enkele acties op uit te zetten. Daarom is de vraag voorgelegd aan de deelnemers van het LEA om een inventarisatie per schoolbestuur te maken op geregistreerd en ongeregistreerd verzuim. Hierbij zijn de opgeleverde data niet het doel, maar het aanpakken van verzuim. Daarnaast is het belangrijk dat het duidelijk wordt tegen welke mogelijke hiaten schoolbesturen aanlopen. De vragenlijst zal in overleg met het samenwerkingsverband opgepakt worden opgepakt.

5. Mededelingen

Op het volgende LEA wordt het onderwerp ‘veiligheid’ geagendeerd. Voor het volgende LEA wordt 1,5 uur gepland i.p.v. 1 uur, aangezien de duur van 1 uur in de praktijk te kort blijkt te zijn.

Het volgende LEA is op 13 december 2023.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?