Gezond en prettig wonen in Maashorst in alle levensfasen

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Met het vaststellen van het beleidsprogramma Wonen en Zorg werkt de gemeente Maashorst aan het creëren van een leefomgeving waar mensen comfortabel, veilig en gezond kunnen wonen, vooral als ze ouder worden of zorg nodig hebben. In dit beleidsprogramma is het nieuwe woonprogramma van Volkshuisvesting opgenomen. Daarnaast bevat het de ambitie en kaders voor ‘gezond en prettig wonen’, passend bij het rijksbeleid dat zich richt op zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Het beleidsprogramma is een toetsingskader voor beleid in zowel het ruimtelijk als sociaal domein, dat er voor moet zorgen dat inwoners van Maashorst ‘gezond en prettig wonen’. Dit moet zorgen voor vitale, krachtige kernen en wijken waarin inwoners zoveel als mogelijk in de eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Met aandacht voor circulariteit door onder meer het hergebruik van materialen, flexibel inzetten van gebouwen en het gebruik van duurzame bouwstoffen.

Diverse doelen

De ontwikkeling van woningbouw levert daarmee een bijdrage aan diverse doelen: het verbeteren van klimaatadaptatie, het versterken/behouden van de leefbaarheid en het bevorderen van de gezondheid van inwoners.

Gezond geboren kunnen worden, vitaal ouder kunnen worden en daar tussenin ‘gezond en prettig leven’ is in het beleidsprogramma uitgewerkt.
Dat gebeurt in vier thema’s:

- Woonvormen

- Beschikbaarheid en doorstroming

- Fysieke leefomgeving en voorzieningen

- Inclusie, meedoen, leefbaarheid en ontmoeten.

In woonvormen is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en hoe de bestaande voorraad woningen aan moet sluiten op de woon-/zorgbehoefte in kernen en op doelgroepen. Daarbij wordt ingezet op centrale locaties, nabij voorzieningen.

Kwetsbare inwoners

Beschikbaarheid en doorstroming zet in op de bouw van 30% levensloopgeschikte woningen in het betaalbare segment. Daarbij is specifiek aandacht voor de realisatie van woonvormen voor kwetsbare inwoners en ouderen. Fysieke leefomgeving & voorzieningen geeft uitgangspunten voor primaire of basisvoorzieningen zoals ontmoetingsruimte, basisschool, supermarkt, bushalte en toegang tot basiszorg (huisarts, fysio, maatschappelijk werk etc.). Daarbij is de maximale afstand van woonvoorzieningen voor kwetsbare inwoners naar primaire voorzieningen bij voorkeur minder dan 500 meter. Inclusie, meedoen, leefbaarheid & ontmoeten beschrijft hoe inwoners actief betrokken worden bij planontwikkeling (omgevingsdialoog) en initiatieven.

Wethouder Franko van Lankvelt: “Met dit beleidsprogramma werken we verder aan de al ingezette lijn: zorgen dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en daar met ons woningbouwprogramma en voorzieningen op in spelen.”

Wethouder Ramona Sour (Zorg en Welzijn): “Als we onze inwoners gezond en gelukkig oud willen laten worden, moeten we op alle vlakken samenwerken. Wonen en zorg zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden en daarom is het goed dat we in één beleidsprogramma de samenhang tussen wonen en zorg beschrijven en doelen voor de toekomst bepalen. Dit helpt om een vitale gemeente te blijven waar het prettig leven is.” 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?