Maashorst akkoord met verplaatsing Jonkergouw

Geplaatst op donderdag 9 november 2023

Het ontwerpbestemmingsplan voor de verplaatsing van agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw in Schaijk is door het college van Maashorst vastgesteld en wordt ter inzage gelegd. In juni stemde het college van burgemeester en wethouders al in met de verplaatsing van het bedrijf van de Molenaarstraat naar de Broksteeg. Medio 2024 beslist de gemeenteraad over het definitief vaststellen van het bestemmingsplan.

Jonkergouw wil zijn bedrijf toekomstbestendig maken en houden. Hij wil daarom het terrein van 10,7 hectare aan de Broksteeg verder ontwikkelen. Het plan voorziet in de bouw van een hal van 22.300 vierkante meter, inclusief kantoren en een gebouw van 7.700 m2 voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente wil de huidige maar ook toekomstige overlast door het bedrijf voor de inwoners van Schaijk en omgeving zoveel als mogelijk beperken. Op de achterlaat-locatie aan de Molenaarstraat ontstaat ruimte voor woningbouw.

Input verwerkt

In het proces om te komen tot het ontwerp is veel input ontvangen vanuit de omgeving en de gemeenteraad. Ook de provincie en het waterschap leverden input. Veel van deze informatie is meegenomen in het ontwerp. De belangrijkste onderwerpen:

 • De uitbreidingsmogelijkheid tot maximaal 38.300 m2 is verwijderd.

 • De plaatsing van de woonunits voor arbeidsmigranten is veranderd van lange gebouwen, naar korte gebouwen die haaks op elkaar staan. Hier mogen alleen mensen wonen die bij Jonkergouw werken.

 • De woonplekken voor de arbeidsmigranten zijn geen zelfstandige woningen en hebben daarom geen invloed op het aantal woningen dat Maashorst wil bouwen.

 • Er komt een plan voor de inrichting van het terrein waarmee het landschap verbetert en de biodiversiteit toeneemt. • Parkeren en laden en lossen gebeurt op eigen terrein.

 • Met verschillende partijen wordt gesproken over het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling, vooruitlopend op het in gebruik nemen van de locatie door Jonkergouw.

 • De huidige locatie aan de Molenaarstraat houdt voorlopig de agrarische bestemming. Dan kan in een later stadium, als er plannen zijn voor woningbouw, veranderen. Toekomstige industrie is uitgesloten.

“De verplaatsing van Jonkergouw is een enorm groot project, waar heel veel voorbereiding aan vooraf gaat. We hebben met alle partijen overleg gevoerd, en waar mogelijk de input meegenomen in het maken van het ontwerpbestemmingsplan. Dat wordt nu ter visie gelegd, en dat is een volgende belangrijke stap in het proces”, stelt wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling). Tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kunnen zienswijzen worden ingediend.

Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan wordt ook het ontwerp beeldkwaliteitsplan nu ter visie gelegd. Een beeldkwaliteitsplan is een plan waarin is vastgelegd hoe het gebied er uit moet zien, hoe gebouwen, straten groen en andere zaken bij elkaar moeten passen. Op een later moment worden nog bijeenkomsten gehouden over de verdere uitwerking van de plannen, zoals aanpassingen aan de infrastructuur. Omwonenden en belangstellenden worden daarvoor uitgenodigd, zodat zij inbreng kunnen leveren bij de concrete uitwerking van deze onderdelen. 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?