Provincie en gemeente tekenen intentieverklaring N605 Volkel

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

De gemeente Maashorst en de provincie Noord-Brabant zijn een nieuwe fase gestart voor de omklap van de provinciale weg N605. Met dit project willen zij de bebouwde kom van Volkel ontlasten voor een betere leefbaarheid en ruimte maken voor de ontwikkeling van nieuwe woningen aan de westzijde van Volkel. Met het tekenen van een intentieverklaring hebben zij vastgelegd dat zij zich samen inzetten voor een ontwerp van de gewenste oplossing.

In de periode van 2019 tot 2021 is in de zogenoemde verkenningsfase onderzoek gedaan naar verschillende tracés. Er is op basis van die studie gekozen voor een nieuwe noord-zuid verbinding, parallel aan de Zeelandsedijk (Alternatief C).

Leefbaarheid

Gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit): “Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het in beweging houden van Brabant. Op een veilige manier en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. De omklap van deze provinciale weg kan daar enorm bij helpen. Alle reden dus om er samen met de gemeente de schouders onder te zetten.”

In vervolg hierop is onlangs de planstudiefase gestart, waarin het tracé verder wordt uitgewerkt in een omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan). De provincie en gemeente hebben ingenieursbureau Movares in de arm genomen om te helpen bij het uitwerken van het ontwerp en het uitvoeren van onderzoeken. Dat gebeurt in een aantal stappen.

Eerst wordt binnen het gekozen alternatief C een aantal varianten voor de nieuwe N605 uitgewerkt. Dit gaat met name over de kruisingen van de zijwegen met de N605. Door middel van bewonersavonden geven omwonenden invulling aan deze varianten Ook andere betrokkenen kunnen hierin hun ideeën meegeven, zoals bedrijven, maatschappelijke organisatie en andere bestuursorganen. De resultaten van deze variantenstudie worden in het voorjaar van 2024 gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Belangrijke ontwikkeling

Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Met de omklap maken we ruimte voor woningbouw, en dat is in deze tijd heel hard nodig. Daarnaast halen we verkeer uit de bebouwde kom van Volkel, en komt er een goede verbinding voor regionaal en lokaal verkeer met de A50. Dit is dus een belangrijke ontwikkeling voor Maashorst.”

De komende periode wordt een uitgewerkte variant gekozen. Hierin wordt onder meer de keus gemaakt hoe en waar de fietsers en voetgangers de nieuwe N605 kunnen kruisen. Deze voorkeursvariant wordt bepaald door de Stuurgroep N605, waarin bestuurders van de provincie en de gemeente deelnemen. De verwachting is dat dit voorstel in de zomer van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?