Tijdelijk exploitatieverbod kinderopvang XXS opgeheven

Geplaatst op donderdag 30 mei 2024

Deze week heeft het college van B&W van Maashorst het voorgenomen tijdelijk exploitatieverbod van kinderopvang XXS in Uden opgeheven.

Start Handhavingstraject

In het najaar van 2023 startte de gemeente een handhavingstraject bij kinderopvang XXS in Uden. De GGD heeft bij inspecties in 2023 over een langere periode meerdere overtredingen geconstateerd, waardoor niet werd voldaan aan de wettelijk vereiste opvangkwaliteit. De gemeente heeft de wettelijke plicht om erop toe te zien dat in heel Maashorst sprake is van kwalitatieve kinderopvang.
Als een kinderopvanglocatie niet voldoet, dan moet de gemeente hierop handhaven. Dit heeft uiteindelijk in februari van dit jaar geleid, op advies van de GGD, tot een besluit voor een tijdelijk exploitatieverbod bij kinderopvang XXS in Uden.

Besluit Rechtbank

De houder van kinderopvang XXS heeft dit besluit in februari aangevochten via de rechter. De rechtbank besloot dat de kinderopvang voorlopig open mocht blijven door het besluit te schorsen. De houder kreeg een officiële waarschuwing en de opdracht om zo snel mogelijk te voldoen aan de vereiste kwaliteit van de opvanglocatie. De gemeente kreeg de taak om dit te blijven controleren.

Uitkomst Nieuwe Inspecties

In de tussentijd heeft de GGD nieuwe inspecties uitgevoerd bij kinderopvang XXS in Uden. De resultaten van deze inspecties tonen verbetering aan. Er zijn op dit moment geen overtredingen meer geconstateerd en de locatie voldoet daarmee aan de Wet kinderopvang (Wko) en regelgeving. Het college heeft daarom besloten om het tijdelijke exploitatieverbod in te trekken.

Beoogd Effect Bereikt

De gemeente is blij dat het de houder is gelukt om de opvang in korte tijd op het vereiste niveau te krijgen. Het is goed om te zien dat de inspanningen van alle betrokken medewerkers, de houder zelf en de inspecties van de GGD hebben geleid tot de vereiste kwaliteit van de opvang. De gemeente hoopt dan ook dat deze inspanningen ervoor zorgen dat de opvang langdurig voldoet aan alle eisen en normen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang (Wko).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?