Pilotproject gaat helpen bij verduurzaming landelijk gebied

Geplaatst op woensdag 19 juni 2024

Maashorst zet een belangrijke stap in de transitie van zijn landelijk gebied met het pilotproject AgroNatuurWonen-experimenten. De pilot is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit, het creëren van nieuwe natuur en het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit en reikt daarvoor nodige instrumenten aan. Dat biedt tevens nieuwe kansen voor agrariërs en kleinschalige woonvormen. Alles voor een duurzame toekomst en dat boeren ook boer kunnen blijven.

Maashorst ligt in De Peel, een belangrijk nationaal gebied. Het gebied heeft dan ook de speciale NOVEX-status gekregen. Dit betekent dat het Rijk en de regio samen aan grote ruimtelijke uitdagingen gaan werken. We hebben namelijk te maken met veranderingen in mobiliteit, opwek van duurzame energie en aanpassing aan klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast. Die veranderingen zijn verweven met vraagstukken op het gebied van landbouw, natuur, economie en leefomgeving. Het is van groot belang dat de functies in het buitengebied weer in balans komen en in harmonie met elkaar verweven worden. Met AgroNatuurWonen-experimenten wil Maashorst een forse stap vooruit zetten in de verandering naar circulaire en natuurinclusieve landbouw. Om zo samen met agrariërs te werken aan activiteiten en productie die ook maatschappelijk waarde toevoegt en aan een aantrekkelijk en herkenbaar landschap

Innovatie en samenwerking

Het project ging twee jaar geleden van start. Inmiddels heeft Maashorst randvoorwaarden en succescriteria opgesteld. Die geven duidelijk aan hoe initiatieven gerealiseerd kunnen worden. De focus ligt op een toekomstgerichte aanpak die de leefbaarheid en vitaliteit van De Peel waarborgt. Maashorst nodigt initiatiefnemers nu nadrukkelijk uit om hun plannen uit te werken en in te dienen bij de gemeente. “Samen met initiatiefnemers willen we proefprojecten opzetten”, zegt wethouder Jeroen van den Heuvel (Duurzaamheid, Natuur, groen, water- & landschapsbeleid). “De pilot reikt boeren instrumenten aan om boer te blijven. Instrumenten voor het creëren van een aantrekkelijk landschap en nieuwe natuur. En voor het realiseren van kleinschalige, alternatieve woonvormen en daarmee woongelegenheid voor bijvoorbeeld jongeren uit eigen dorp. Door nauw samen te werken ende initiatieven te volgen, streven wij naar de beste resultaten en blijven we leren en verbeteren.”

Blijven leren en verbeteren

De transitie naar een vitaal landelijk gebied heeft namelijk geen voorspelbare weg van A naar B. Die kent uitdagingen en onvoorziene ontwikkelingen. “Maar door een strak evaluatieproces toe te voegen houden we als gemeente, maar ook als ondernemer en bewoners grip op die ontwikkelingen”, zegt Jeroen van den Heuvel. “Er wordt niet alleen gekeken en gestuurd op vooruitgang in natuur en biodiversiteit. Maar ook naar de sociale samenhang in kleinschalige woonvormen en de interactie met de buurt. Dat is echt uniek.”

Voorbeeldfunctie

De pilot beperkt zicht overigens niet tot Maashorst alleen. Sowieso zijn provincie, waterschap en buurgemeenten betrokken bij de pilot. Maashorst nodigt agrariërs en inwoners echter nadrukkelijk uit om zelf met initiatieven te komen die bijdragen aan de transitie van het landelijk gebied. Wethouder Jeroen van den Heuvel: “Wij denken graag mee vanuit kansen die waarde en betekenis toevoegen aan het gebied én voor de boer. Dan kan AgroNatuurWonen in de Peel uitgroeien tot een landelijke voorbeeldlocatie als het gaat over het bereiken van een betere balans tussen verschillende sectoren en het behouden van werkgelegenheid als landbouwprocessen gaan veranderen. Een schoolvoorbeeld van innovatie en samenwerking. Met de vastgestelde randvoorwaarden nodigen we belanghebbenden nadrukkelijk uit om met initiatieven te komen die bijdragen aan de verbetering van ons landelijk gebied.”

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?