Maashorst pakt bouwaanvragen selectiever op

Geplaatst op vrijdag 14 juli 2023

Maashorst werkt hard aan het in gang zetten en realiseren van woningbouw- en andere ruimtelijke projecten. Er zijn echter meer plannen dan de gemeente in verband met personele capaciteit op korte termijn goed kan afhandelen. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): “We moeten daarom prioriteren. Lopende initiatieven gaan overigens in principe gewoon door. Daarnaast gaan we in de aanloop naar de Omgevingswet werkprocessen anders inrichten. Daardoor krijgt de beoordeling van nieuwe initiatieven een kortere doorlooptijd.”

Bij het prioriteren van woningbouwprojecten kijkt Maashorst naar de kwaliteit en kwantiteit van de plannen in brede zin. Daarom gaat de gemeente in aanvulling op het programma Versnelling woningbouw voorrang geven aan projecten aan de hand van de geschiktheid van de locatie, de invulling van het plan (woningtypen, prijsklasse), de snelheid waarmee kan worden gestart en andere randvoorwaarden.

Daarnaast is de personele capaciteit een belangrijk vertrekpunt. Wethouder Van Lankvelt: “We moeten het doen met de beschikbare, vastgestelde formatie. Op basis daarvan bepalen we aan welke projecten en/of zaken we werken. Wanneer woningbouwprojecten tot een afronding komen, ontstaat ruimte om nieuwe initiatieven op te pakken. En daarvoor is een volgorde nodig in prioritering.” Maashorst rondt daarom eerst lopende projecten af voordat nieuwe woningbouwinitiatieven worden opgepakt.

Daarnaast gaat Maashorst de processen rond ruimtelijke verzoeken anders inrichten en verbeteren, in de geest van de Omgevingswet. De wethouder legt uit: “Alle initiatieven komen voortaan bij een zogeheten Intaketafel. Die geeft binnen vier weken een advies op inhoud en prioritering.” Krijgt het initiatief prioriteit en is het advies positief, dan gaat de gemeente in gesprek met de initiatiefnemer over het te doorlopen proces. Vervolgens beoordeelt de gemeente of een initiatief haalbaar en wenselijk is. Tot slot volgt een advies waarmee de initiatiefnemer zijn aanvraag omgevingsvergunning kan opstellen en indienen. Is de aanvraag compleet en van voldoende kwaliteit? Dan kan de afhandeling na het indienen van de aanvraag, zoals de Omgevingswet straks ook voorschrijft, binnen acht weken gebeuren.

Om de doelstellingen uit het bestuursakkoord te halen, gaat Maashorst met voorrang de personele capaciteit inzetten op woningbouwprojecten die substantiële aantallen woningen op korte termijn kunnen realiseren. Andere woningbouwprojecten die al vergevorderd zijn in de planfase lopen door. Onder die plannen liggen immers al overeenkomsten, of er zijn (politieke) toezeggingen gedaan. Ze voldoen tevens aan de criteria van het programma Versnelling woningbouw en de Woondeal – en zijn daarmee goed verdeeld over de gemeente. Wethouder Van Lankvelt: “De prioritering geeft straks duidelijkheid aan externe partijen, bestuurlijk-politiek betrokkenen en de ambtelijke organisatie. Iedereen weet wanneer aan welke ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewerkt. Zo kunnen we sneller bouwen naar de woningbehoefte in onze kernen.” 

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?