Nieuwe subsidieregeling voor evenementen

Geplaatst op donderdag 7 december 2023

Bron: Communicatie

Gemeente Maashorst heeft een nieuwe regeling opgesteld voor de subsidiëring van evenementen. Organisatoren van evenementen in de gemeente kunnen op basis van deze regeling subsidie aanvragen. Zo wil de gemeente eraan bijdragen dat er in Maashorst de komende jaren verschillende, aantrekkelijke evenementen plaatsvinden.

In de nieuwe regeling is vastgelegd waar evenementen in gemeente Maashorst aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie en hoe ze die kunnen aanvragen. Wethouder Gijs van Heeswijk: “We willen dat gemeente Maashorst een aantrekkelijke plek is om te wonen, werken en recreëren. Dan moet je ook de organisatie van evenementen mogelijk maken, want die geven onze gemeente kleur. Met deze regeling hebben we een mooi stimuleringspotje om organisatoren daarbij een beetje te ondersteunen.”

Welke evenementen?

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor evenementen die plaatsvinden in de gemeente Maashorst voor minimaal 2.500 bezoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het evenement aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de gemeente, zoals geformuleerd in het evenementenbeleid.

Harmonisatie

De nieuwe regeling vervangt de voorzieningen voor evenementen van de voormalige gemeente Uden en Landerd. Zo had Uden voor de herindeling een ‘regeling evenementenfonds’. De voormalige gemeente Landerd beschikte niet over een aparte subsidieregeling voor evenementen, maar verstrekte wel elk jaar subsidies aan de Stichting Evenementen Reek en de Stichting Festiviteiten Schaijk op basis van (structurele) subsidies aan vrijwilligersorganisaties. De opvolging van die subsidies is inmiddels op een andere manier geregeld.
De regeling vormt onderdeel van de wettelijke verplichting die elke nieuwe gemeente heeft om alle beleidsregels en voorzieningen te harmoniseren. Dat wil zeggen: Maashorst moet volgens de Wet Arhi voor alle bestaande regelingen en beleidsstukken van haar rechtsvoorgangers Landerd en Uden bepalen óf en zo ja hoe ze daarmee verder wil. Dat moet elke nieuwe gemeente binnen twee jaar na de startdatum regelen.

Wat is anders?

De nieuwe subsidieregeling voor evenementen in gemeente Maashorst wijkt op een paar punten af van de ‘oude’ regeling in Uden. Zo is de aanvraagtermijn van een subsidie gewijzigd. Moest je voorheen subsidie aanvragen vóór 1 februari van het jaar waarin het evenement zou plaatsvinden, nu kun je tot uiterlijk acht weken voor het evenement subsidie aanvragen. Het college van B en W beslist dan binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Hoeveel subsidie?

Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement wordt een subsidie van € 2.500, € 5.000 of € 7.500 subsidie toegekend. In totaal stelt de gemeente voor het jaar 2024 een budget beschikbaar van € 34.822,- voor de regeling. Dit is hetzelfde bedrag dat beschikbaar was voor 2023. De gemeente kan nog niet beoordelen of dit budget toereikend is. Van Heeswijk: “We hebben op dit moment, onder andere als gevolg van de impact van de coronapandemie, nog geen goed overzicht van alle evenementen die mogelijk subsidie willen aanvragen. Dit jaar is er tot op heden € 25.000,- aan subsidie uitgereikt op basis van het evenementenfonds Uden, bijvoorbeeld aan Uden on Ice, het beachvolleybaltoernooi en Lekker Uden.
In 2024 komen daar evenementen in de kernen van de voormalige gemeente Landerd bij. Onze verwachting is dat de resterende € 9.822,- voldoende moet zijn voor deze evenementen. In 2025 gaan we de regeling evalueren.”

De subsidieregeling evenementen gemeente Maashorst wordt gepubliceerd op www.overheid.nl (Deze link gaat naar een andere website) en op de website van de gemeente.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?