Omgevingsvisie voor Maashorst

Geplaatst op donderdag 28 maart 2024

De omgevingsvisie voor de gemeente Maashorst kan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat heeft het college van B en W op dinsdag 26 maart besloten. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling): “Een prachtig document, dat richting geeft voor inwoners die een ruimtelijke ontwikkeling in gang willen zetten.”

De omgevingsvisie gaat over de fysieke leefomgeving. Dat is alles wat we buiten zien, horen, ruiken of op een andere manier ervaren. Bijvoorbeeld wat de kwaliteit is van de lucht, waar beschermde natuur is en welke bedrijven er zijn. De omgevingsvisie gaat in op ambities, beleid en de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, wonen en werken en cultureel erfgoed. Wethouder Franko van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingswet): “In de omgevingsvisie van Maashorst schetsen we een beeld van de toekomst van onze gemeente. We leggen er onze ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn in vast.”

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet, die is ingegaan op 1 januari 2024. Ze is bindend voor de gemeente. Maar ze bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. Die regels worden later nog vastgelegd in het omgevingsplan, de ‘vervanger’ van de bestemmingsplannen. Daarin moet Maashorst dan wel weer rekening houden met de omgevingsvisie.

Uitgebreide participatie

“In de aanloop naar het opstellen van de omgevingsvisie hebben we een uitgebreid participatietraject doorlopen”, zegt Franko van Lankvelt. “Er zijn heel veel leuke en goede gesprekken gevoerd. Zo hebben we in alle kernen tijdens inloopsessies inwoners en ondernemers bevraagd op wat zij belangrijk vinden en varianten besproken. Ook met de gemeenteraad is de uitwerkingsrichting tijdens werksessies en informatieavonden gedeeld. Er zijn werksessies geweest met ketenpartners en met medewerkers. Daarna is de ontwerp-omgevingsvisie opgesteld. Tijdens de inzageperiode hebben we ook weer inloopavonden gehouden. Uiteindelijk zijn er 57 zienswijzen ingediend. Met bijna alle mensen die een zienswijze indienden, zijn ook weer gesprekken gevoerd. Inspirerend, en fijn ook om al die betrokkenheid te ervaren. Met als resultaat een prachtig document; een omgevingsvisie die richting geeft voor inwoners die een ruimtelijke ontwikkeling in gang willen zetten.” Een deel van de zienswijzen heeft nog geleid tot aanpassingen in de visie, maar niet tot aanpassingen op de thema’s.

De gemeenteraad neemt naar verwachting in de vergadering van 23 mei 2024 een besluit over de Omgevingsvisie en de daaraan verbonden Omgevingseffectrapportage. Meer informatie staat op www.omgevingswet.gemeentemaashorst.nl (Deze link gaat naar een andere website).

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?