Financiën op orde, maar investeren in toekomst is nodig

Geplaatst op donderdag 23 mei 2024

Maashorst ligt op schema met de bestuurlijke plannen en de financiën zijn op orde. Dat blijkt uit de jaarrekening 2023 van gemeente Maashorst. De komende jaren gaat de gemeente de gemaakte plannen verder uitvoeren en zorgen dat de goede voorzieningen blijven. Ook investeert Maashorst in de gemeentelijke organisatie, zodat die klaar is voor de toekomst. Dat blijkt ook uit de Kadernota voor 2025. Daarin geeft het college van B en W aan wat het voor ogen heeft voor de komende jaren, en welke financiële gevolgen dat heeft.

“Alles bij elkaar mogen we tevreden zijn met de ontwikkeling die we als nieuwe gemeente in twee jaar tijd hebben doorgemaakt”, zegt wethouder Gijs van Heeswijk (Financiën). “We zijn goed uit de startblokken gekomen, liggen op schema met onze plannen en onze inwoners waarderen onze dienstverlening. Ook financieel is Maashorst een gezonde gemeente.”

Keuzes maken

“Toch ziet onze financiële toekomst er op korte termijn wel degelijk anders uit dan we gewend zijn”, vervolgt Van Heeswijk. “Maashorst krijgt net als alle andere gemeenten in Nederland de komende jaren minder geld van het Rijk door een nieuwe manier van financieren. En net als iedereen thuis heeft de gemeente ook te maken met hogere kosten voor materialen en diensten, en de stijging van de lonen. Bovendien hebben we te maken met meer kosten, bijvoorbeeld doordat er door vergrijzing meer zorgvragen zijn. Ondanks die druk op ons huishoudboekje willen we vasthouden aan onze ambities en het niveau van voorzieningen in Maashorst hoog houden. In onze begroting voor 2025 moeten we dus keuzes maken om ook op langere termijn financieel gezond te blijven.”

Strekking Kadernota

In de Kadernota 2025 presenteert het college de richting die het voor ogen heeft voor de toekomst van Maashorst, en de daarbij behorende financiële gevolgen. Een sluitende begroting blijft het streven, maar dat lukt niet zonder extra dekkingsmaatregelen, stelt het college. “We willen immers onze plannen uit het bestuursakkoord realiseren en onze dienstverlening hoog houden. Daarnaast kijken we ook welke acties er nu al nodig zijn om ook op de langere termijn een fijne en gezonde gemeente te blijven om in te wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld voor de sociale samenhang onder onze inwoners, ook wel ‘samenredzaamheid’ genoemd. Of voor de transitie van het landelijk gebied. Dat zijn ontwikkelingen waarop we nu al willen inspelen, omdat we verwachten dat die op de lange termijn een groot verschil kunnen maken voor onze gemeente. Tenslotte zullen we moeten investeren in onze organisatie, want dan kunnen we onze dienstverlening op peil houden en ook snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.”

infographic kadernota 2025

Financiële dekking

Om de Kadernota te kunnen presenteren met een sluitende begroting, rekening houdend met wat er in de komende jaren aan extra’s nodig is, stelt het college van B en W voor om ruim 23 miljoen uit de algemene reserve te gebruiken. Daarnaast stelt het college voor om de algemene budgetten voor een keer niet te verhogen. Dat levert een voordeel op van 750.000 euro. Ook stelt het college voor om de onroerendzaakbelasting (OZB) in 2025 met 10% te verhogen, en daarna jaarlijks met 2%.
Dat is per woningeigenaar gemiddeld 30 euro per jaar meer aan OZB. “Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de voorzieningen in Maashorst op het niveau blijven waar mensen nu op rekenen. Bij elkaar geven deze maatregelen voldoende ruimte om de hoge kwaliteit van leven in Maashorst op peil te houden”, aldus het college van B en W.

De Jaarrekening 2023 en de Kadernota 2025 worden nu doorgegeven aan de gemeenteraad. Die besluit er in zijn vergadering van 4 juli over.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?