Uitvoeringsplan moet senioren beter voorbereiden op ouder worden

Geplaatst op maandag 1 juli 2024

Senioren in Maashorst worden binnenkort gefaciliteerd om zich beter voor te bereiden op het ouder worden. De gemeente wil dat senioren meer regie gaan pakken bij de invulling van hun eigen leven en faciliteren bij het zorgen voor elkaar. Dat is in ieder geval het uitgangspunt van het uitvoeringsplan ‘Gezond en gelukkig oud in Maashorst’, dat deze week door het college werd vastgesteld. Het plan is ontwikkeld in samenwerking met diverse partners en richt zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen.

Het uitvoeringsplan gebruikt drie hoofdthema’s als kapstok. De thema’s zijn ‘Meedoen en leefplezier’, ‘Gezond en veerkrachtig’ en ‘Prettig wonen in de wijk’. Dit is een vervolg op het beleidsprogramma dat in september 2023 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Partners zoals ouderenbonden, zorgcoöperaties, zorgorganisaties en diverse actieve burgers zijn in het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de uitwerking van het uitvoeringsplan en zullen ook de komende jaren een belangrijk klankbord blijven vormen.

Voorbereiden op het ouder worden

De kern van het uitvoeringsplan richt zich op het tijdig voorbereiden van senioren op het ouder worden. Het is belangrijk dat senioren zo lang mogelijk fit en vitaal blijven. Daarnaast is het belangrijk dat senioren al voorbereidingen treffen als ze nog fit en vitaal zijn, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met naasten, over bij wie ze terecht kunnen als ze (later) hulp nodig hebben. Maar ook met elkaar het gesprek aangaan of verhuizen eventueel gewenst of nodig kan zijn. Een bewustwordingscampagne is onderdeel van het uitvoeringsplan.

Brede(re) beschikbaarheid collectieve voorzieningen

Collectieve voorzieningen zijn voorzieningen die door meerdere mensen gebruikt kunnen worden. Deze collectieve voorzieningen hebben we in Maashorst al lang, maar de inzet ervan zou verder uitgebreid moeten worden, zo staat beschreven in het uitvoeringsplan. Met collectieve voorzieningen worden bijvoorbeeld een duo-fiets, driewielfiets en scootmobiel bedoeld. Deze voorzieningen worden beschikbaar gesteld om de mobiliteit en zelfstandigheid van senioren te vergroten. Een uitbreiding van deze voorzieningen op locaties in de nabijheid van senioren zal ervoor zorgen dat deze voorzieningen voor nog meer senioren in Maashorst beschikbaar en bereikbaar
worden.

Zinvolle daginvulling

Een ander doel richt zich op een uitbreiding van laagdrempelige dagactiviteiten voor thuiswonende senioren. Zo moeten bijvoorbeeld inwoners met beginnende dementie, als zij (nog) geen officiële indicatie hebben, óók gebruik kunnen maken van deze zinvolle dagactiviteiten. Dit betekent concreet dat meer senioren in de toekomst gebruik kunnen maken van deze faciliteiten, wat uiteindelijk bijdraagt aan welzijn en sociale betrokkenheid, maar ook aan een betere beschikbaarheid van maatwerkvoorzieningen voor degene die dat nodig heeft.

Leefomgeving

Concrete hulpmiddelen als een woningscan moeten ervoor zorgen dat senioren beter voorbereid zijn op hun toekomst. Een dergelijke scan helpt senioren om een beeld te krijgen van welke aanpassingen zij in hun huis kunnen doen om het huis levensloopbestendiger te maken. De gemeente gaat daarnaast zelf een dementiescan uitvoeren om te onderzoeken welke aanpassingen er in de leefomgeving gedaan kunnen worden om Maashorst dementievriendelijk te maken. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen passende leefomgeving voor senioren.

Structurele en eenmalige investering

Om de gestelde doelen in het plan te kunnen realiseren, zijn extra financiële middelen gevraagd. Het college reserveert heeft hiervoor in de kadernota 2025 jaarlijks € 188.000,- en denkt daarnaast eenmalig € 160.000,- nodig te hebben.

Wethouder Ramona Sour (Zorg en welzijn) is blij met het uitvoeringsplan en zegt hierover: “In onze gemeente hebben we te maken met een steeds groter wordende groep ouderen. Met dit uitvoeringsplan willen we eraan bijdragen dat senioren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Met een veelheid aan acties, zoals woningbouw voor kwetsbare senioren, zorgen voor elkaar, collectieve voorzieningen en de andere activiteiten uit het uitvoeringsplan dragen we samen bij aan het gelukkig en gezond oud worden van onze inwoners in Maashorst.”

De raad besluit op 4 juli over het benodigde budget voor onder andere dit uitvoeringsplan.

Meer nieuws

 • 31 oktober: informatiebijeenkomst voor belanghebbenden

  9 okt 2023 - De gemeente Maashorst houdt een informatiebijeenkomst over de Omgevingswet.

 • Ontwerp-omgevingsvisie voor Maashorst

  21 jul 2023 - Vanaf half augustus ligt de concept-omgevingsvisie van Maashorst ter inzage. Daar heeft het college van B en W van Maashorst heeft gisteren mee ingestemd. Inwoners kunnen vanaf dan ook een zienswijze indienen.

 • Meepraten over de omgevingsvisie

  11 nov 2022 - De gemeente Maashorst is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. We vinden het belangrijk om daarvoor input op te halen bij de inwoners van onze gemeente en organiseren daarvoor diverse bijeenkomsten.

 • Bekendmaking Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

  14 okt 2022 - Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst maken bekend dat op basis van het college-besluit van 13 september 2022 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), op basis van de wet mili-eubeheer, met ingang van 13 oktober 2022 gedurende 4 weken, dus tot en met 10 november 2022 ter inzage ligt.

Meer nieuws

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?