De stappen die we zetten

Bij het opstellen van de omgevingsvisie hebben we inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partijen gevraagd om mee te denken over de inhoud. Al die stappen hebben uiteindelijk geleid tot de -Omgevingsvisie zoals deze er nu is.

Voorbereiding

We hebben eerst verzameld wat er allemaal gebeurt in Maashorst. Hoe ziet de gemeente eruit, wat zijn haar kwaliteiten? Welk bestaand beleid kent de gemeente, is dit beleid nog actueel? Welke nieuwe ontwikkelingen komen er op ons af? Zo brachten we in beeld met welke belangrijke opgaven we de komende jaren aan de slag moeten.

Participatie

Tijdens een eerste ophaalronde bij inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in onze zes kernen hebben we, met de kaarten met basisgegevens aan de muur, bij hen opgehaald wat hun ideeën, verwachtingen en ambities zijn.
Sommige dingen liggen uiteraard al vast. De Maashorst bijvoorbeeld, en het vliegveld. Ook weten we al dat we meer groen willen in de kernen, in verband met hittestress. Maar voor bijvoorbeeld recreatie, landbouw, veeteelt, wonen, bedrijven, zonneparken en groen konden we nog ontwikkelingsrichtingen aangeven. Dat kan per gebied verschillen. Mede op basis van de input van die eerste ophaalronde hebben we vier ambitiekaarten gemaakt, met de thema’s

In een tweede ronde hebben we besproken welke keuzes we hebben gemaakt na de eerste ophaalronde en wat die voor inwoners en de gemeente betekenden. Vervolgens zijn we tijdens rondetafelgesprekken in Reek en Uden weer met inwoners en ondernemers in gesprek gegaan over die vier thema’s. De opgehaalde input is verwerkt in de omgevingsvisie. Dat hebben we ook besproken met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Maashorst.

Verwerken van zienswijzen

Van 14 augustus tot en met 25 september 2023 lagen de ontwerp-omgevingsvisie en de bijbehorende OmgevingsEffectRapportage (PDF, 7.8 MB) (OER) officieel ter inzage. In de 6 weken dat de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage lag, had iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Vervolgens zijn alle ontvangen zienswijzen zorgvuldig geëvalueerd en grondig beoordeeld. Hierdoor hebben we een uitgebreid inzicht gekregen in de diverse perspectieven en inzichten die naar voren zijn gebracht. De ingediende zienswijzen zijn nauw betrokken bij de uitwerking van Ontwerp Omgevingsvisie naar definitieve Omgevingsvisie.

Voorgaande proces heeft er toe geleid dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie op 23 mei 2024 heeft vastgesteld.

Hoe tevreden ben je over deze pagina van de website?